Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


1. Klient – osoba, która zawiera z Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.kessi.pl
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kessi.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

10. Sprzedawca – Katarzyna Prochoń MILUSZKOWO, z siedzibą w Sulejowie przy ul. Opoczyńska 2, 97-330 Sulejów, NIP 7711058049, REGON 590401377, adres e-mail butik@kessi.pl, numer telefonu 501 033 102;

11. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta).

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kessi.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.kessi.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Prochoń prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Prochoń Miluszkowo, zarejestrowaną pod  NIP 7711058049 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dane adresowe / kontaktowe:
Miluszkowo Katarzyna Prochoń
ul. Opoczyńska 2
97-330 Sulejów
NIP: 7711058049
REGON: 590401377

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) zasady dokonywania zakupów produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) zasady korzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

d) zasady korzystania z praw przysługujących Konsumentom w przypadku niezgodności towaru z umową.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
Przeglądarka internetowa: Firefox , Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Do złożenia zamówienia konieczne jest ponadto posiadanie adresu e-mail oraz przejście procesu składania zamówienia.

2.7 Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną. Wszelkie zgłoszone przez Klientów nieprawidłowości występujące na stronie internetowej zostaną przez Sprzedawcę usunięte w rozsądnym terminie.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
www.kessi.pl, przechowywać go w pamięci swojego komputera lub pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w zakładce „MOJE KONTO”. Poprzez dokonanie rejestracji Klienci tworzą konto, w którym gromadzone są dane o Kliencie dotyczące jego zamówień w Sklepie. Klient może w każdym czasie złożyć oświadczenie o rezygnacji z dalszego prowadzenia konta. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie na adres mailowy Sprzedawcy.
3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Po podaniu przez Klienta danych i potwierdzeniu regulaminu Sprzedawca potwierdzi drogą mailową założenie konta. Z tą chwilą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawarta zostaje umowa o prowadzenie konta w Sklepie.
3.3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, zachowań, w szczególności na szkodę Sprzedawcy.

3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także dobrymi obyczajami;

3.7. Sprzedawca może umożliwiać dołączenie do listy newslettera i zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci newslettera.

3.8. Zawarcie umowy wymaga wówczas wypełnienia i przesłania formularza w którym należy podać adres-email. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem dołączenia do newslettera.

3.9. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.

3.10 Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kessi.pl, dokonać wyboru Towaru i rozmiaru interesującego Klienta.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do płatności” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz ilości i rodzaju wybranych Towarów.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
4.6. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w szczególności danych Sprzedawcy, ceny jednostkowych Towarów, ceny dostawy oraz ceny łącznej, sposobu dostawy.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy. Koszty dostawy są podane w zakładce Płatności.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych licząc od zaksięgowania pieniędzy na koncie lub zamówienia przez Klienta przesyłki za pobraniem.

5.4. Sprzedawca zaleca dokładnie sprawdzenie przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności jej kompletności, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionych Towarów. W razie, gdyby opakowanie było uszkodzone, należy przesyłkę przyjąć i w obecności przewoźnika ją otworzyć oraz udokumentować jej stan np. za pomocą zdjęć lub materiału wideo. Następnie Klient powinien skontaktować się z Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sytuacji.

VI. Metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego 53 1140 2004 0000 3802 7551 5198
b.) płatnością w systemie PayU
d.) poprzez przesyłkę pobraniową (płatna kurierowi przy odbiorze przesyłki)

6.3. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Sprzedaży. W razie braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni i np. wysyłając je na adres mailowy Sprzedawcy lub adres jego siedziby. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy udostępnianego przez Sprzedawcę jako załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest dobrowolne.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru Konsumentowi lub innej, wskazanej przez niego osobie (innej niż przewoźnik). Aby zachować termin Konsument powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem 14-dniowego terminu.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

7.4. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane kwoty, w tym koszty dostarczenia Towaru (w wysokości nieprzekraczającej najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca zwróci Konsumentowi należne kwoty w terminie 14 dni od odebrania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

7.5. Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą kwot należnych Konsumentowi do czasu otrzymania Towaru zwracanego przez Konsumenta lub otrzymania dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Konsument powinien zwrócić Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed upływem 14 dni.
7.7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.8. Adres korespondencyjny do zwrotów: ul. Opoczyńska 2, 97-330 Sulejów,

e-mail butik@kessi.pl.

7.9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza to co było konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania Towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową, a szczegółowe zasady jego odpowiedzialności wynikają z ustawy o prawach konsumenta. W przypadku umów zawartych do dnia 31.12.2022 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta za wady rzeczy sprzedanej wynikają z Kodeksu Cywilnego.

8.2. Towar jest zgodny z umową, gdy zgodne z umową są jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.

8.3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany, a w określonych prawem przypadkach złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.

8.4. W razie zamiaru skorzystania z praw związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za towar niezgodny z umową Konsument powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie drogą mailową lub pocztą na adres Sprzedawcy. Konsument może złożyć oświadczenie z wykorzystaniem formularza przygotowanego przez Sprzedawcę. Sprzedawca udostępnia wzór formularza jako załącznik nr 2 do Regulaminu. Wykorzystanie formularza jest dobrowolne.

8.5. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania.

8.6. Konsument ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca ma obowiązek odebrać od Konsumenta Towar na swój koszt. Konsument nie jest obowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który później został wymieniony.

8.7.W razie złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

8.8.W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania.
8.9. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

8.10 Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

8.11 Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8.12 W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.

8.13 Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

8.14 Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

8.15 W stosunku do podmiotów innych niż Konsument, Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8.16 Adres korespondencyjny do reklamacji: ul. Opoczyńska 2, 97-330 Sulejów, e-mail butik@kessi.pl.

IX. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

9.2. Zasady przetwarzania danych osobowych, informacje dotyczące odbiorców danych osobowych i praw Klientów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych ujęte zostały w Polityce prywatności dostępnej w Sklepie.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4 Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

10.5. Sprzedawca udostępnia archiwalne wersje regulaminu, które dostępne są pod linkami poniżej.

10.6. Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów,
  3. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, do którego można zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu.

10.7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument może skorzystać z pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z przedsiębiorcą, powstałym na tle internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. Zamówienia

Do

Katarzyna Prochoń MILUSZKOWO,

ul. Opoczyńska 2, 97-330 Sulejów

NIP 7711058049, REGON 590401377

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ……………….., zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

Proszę o zwrot środków na nr rachunku bankowego:

…………………………………………………………………………………………………

WAŻNE! Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

…………………………………………….

podpis konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. Zamówienia

Do

Katarzyna Prochoń MILUSZKOWO,

ul. Opoczyńska 2, 97-330 Sulejów

NIP 7711058049, REGON 590401377

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar ………………… jest niezgodny z umową (wadliwy). Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie) ……………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

żądam nieodpłatnej naprawy towaru

żądam wymiany towaru na nowy

składam oświadczenie o obniżeniu ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,

składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy

W przypadku obniżenia ceny/odstąpienia od umowy:

proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………………………………………..……

/przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………….

…………………………………………….

podpis konsumenta